Let op Cookies worden op deze website gebruikt voor de beste gebruikerservaring. Indien u verder gaat, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies van deze website. Verder

Algemene Voorwaarden

MathComputers BVBA

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN.
  Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt.

  De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar.

  De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.
 2. PRIJZEN.
  Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijk tarief hetwelk toepasselijk is in de vennootschap.
 3. OVERMACHT.
  De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkings en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen.
 4. VERVOER.
  Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper. Zelfs indien de aflevering franco plaats van bestemming geschiedt, verbinden wij ons alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten. MATH computers BVBA zal trachten zich te houden aan de overeengekomen leveringstijden maar vertraging geeft de klant evenwel niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding van MATH computers BVBA te eisen.
 5. BETALING.
  a) Onze facturen voor levering van goederen en diensten zijn contant betaalbaar te Herk-de-Sad , Grote baan 33. De facturen die via mail verstuurd zijn zijn rechtsgeldig.
  b) De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door MATH computers BVBA aangegeven wijze.
  c) De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen.
  d) Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van de betaling, de boete, en de bevoegdheid.
 6. TERUGZENDING OF RUILING.
  a) De goederen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden teruggezonden of geruild.
  b) Binnen acht dagen nadat de toestemming is verkregen, dienen de goederen behoudens in het geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden.
 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
  a) De goederen blijven, ongeacht of zij reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van MATH computers BVBA totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad.
  b) Vóór de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken.
  c) Behoudens andersluidende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. De goederen kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

  Bij het niet afhalen van goederen of herstellingen binnen de 30dagen hebben wij het recht deze goederen te verwijderen of door te verkopen,zonder teruggaven van de reeds betaalde voorschotten.
 8. AANSPRAKELIJKHEID-GARANTIES I.V.M. GOEDEREN EN DIENSTEN.
  Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten. Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden. Op alle verkochte producten gelden de Belgische garantie voorschriften. Installatie, configuratie en software-instellingen vallen nooit onder de garantievoorwaarden en worden aangerekend aan het uurloontarief van de technische dienst. Indien facturen later dan de levering gemaakt zijn geld de leveringsdatum als garantiedatum en niet het factuur.

  Transportkosten voor defecte goederen heen en terug naar de leverancier vallen niet onder garantie en worden aangerekend.

  Indien wij goederen moeten uittesten die binnengebracht zijn als defect en het blijkt na controle van de technische dienst dat deze niet defect zijn, dan zullen er steeds bestekskosten worden aangerekend voor het uittesten van de producten.

  Producten die onder garantie terug betaald of geruild worden, hiervoor worden de dag geldende prijzen der goederen genomen en niet het factuurbedrag;
 9. HERSTELLINGEN
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van gegevens,u dient steeds zelf back-up’s te nemen alvorens u uw goederen aflevert voor herstelling, producten die binnen gebracht worden voor herstelling dienen binnen de maand nadat wij u gecontacteerd hebben gehad afgehaald te worden ,daarna worden deze verwijderd.
 10. WANPRESTATIE. a) Uitvoering van de overeenkomst geschiedt pas na betaling van het vereist voorschot. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst betaling te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte, alsmede waarborg te eisen van goed nakomen der overeenkomst. Indien de afnemer deze voorwaarden niet nakomt, hebben wij het recht om, onverminderd onze overige rechten, het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst met onze afnemer op te schorten, hetzij de overeenkomsten met onze afnemer te beëindigen, en dit zonder ingebrekestelling en zonder beroep te doen op de Rechtbank.
  b) Geen enkele bestelling door ons ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor bij annulering van een bestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belopen van 20% der betrokken som en eventueel meer de bijkomende schade indien er reeds een begin van voorbereiding of uitvoering der overeenkomst gedaan werd,hetzij indien de schade aantoonbaar nog groter is.
 11. GESCHILLEN. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt of Tongeren bevoegd, dit naar onze vrije keuze.

op gratis artikelen, tombola prijzen en of acties door derden is er geen garantie